Pacjenci w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 w dniach: 01.11 – 16.12.2022 r. wezmą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych – przeciwdziałanie narkomanii (Zadanie nr 2: Wspieranie działań służących redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich).

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na organizację indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych, takich jak: grupa zapobiegania nawrotom uzależnienia oraz grupa wsparcia. Ponadto zaplanowane są warsztaty kulinarne i wyjście integracyjne.