Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach

„Jesteśmy po to, by Ci pomóc”

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu znajduje się w Kielcach na ul. Mielczarskiego 45. Wsparcie może uzyskać w nim 14 osób (12 mężczyzn, 2 kobiety). Czas trwania terapii wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Uczestnictwo jest bezpłatne.

 

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach na  projekt „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” otrzymało dofinansowanie unijne w wysokości 2 425 883, 70 zł. Koszt całkowity projektu to 2 623 883, 70 zł.

Hostel jest skierowany  do dorosłych pacjentów, którzy zakończyli podstawową terapię alkoholową (posiadają podstawową wiedzę dotycząca siebie i własnej choroby). Pobyt umożliwi pacjentom utrwalenie motywacji do trzeźwego życia oraz powrót do środowiska, poszukiwanie pracy, ukończenie szkoleń, poszukiwanie miejsca zamieszkania ,załatwienie renty zdrowotnej. Podczas pobytu osoba samodzielnie planuje dzień i uczy się samoobsługi oraz samodzielności dotyczącej utrzymania siebie: gotowania, sprzątania, prania, zarządzania posiadanymi finansami, poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej.
W czasie pobytu pacjenci mają możliwość utrwalić wiedzę i umiejętności nabyte podczas terapii podstawowej oraz podjąć pogłębionej terapii – związanej z problemami osobistymi. Uczestnik Hostelu ze względu na chęć wytrwania w trzeźwości potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Zagwarantowana w ramach pobytu pomoc socjoterapeutyczna, realizowana  w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia ograniczy barierę poczucia osamotnienia i pozostania z problemem alkoholowym samemu. Kompleksowy program readaptacyjny pozwoli wrócić mieszkańcom Hostelu do funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym celem pracy terapeutycznej jest podtrzymywanie nabytych w ramach terapii podstawowej umiejętności ważnych dla trzeźwego życia i zapobiegania nawrotom. Pacjent staje się sukcesywnie częścią społeczeństwa.  Mając możliwość przebywania z innymi mieszkańcami Hostelu dostaje wsparcie i motywację poprzedzoną opieką zespołu terapeutycznego.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań pozwalających na ponowne przystosowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie :

 • konsultacje psychiatryczne;
 • konsultacje psychologiczne;
 • terapia indywidualna;
 • grupa wsparcia;
 • grupa zapobiegania nawrotom;
 • warsztat umiejętności psychospołecznych;
 • grupa rozwoju osobistego;
 • doradztwo zawodowe;
 • warsztat informatyczny, warsztat kulinarny;
 • socjoterapia przez animację czasu wolnego.

W hostelu osoba może przebywać przez okres 6 miesięcy.

Uczestnictwo jest bezpłatne, osoby objęte wsparciem mają zapewnione wyżywienie.

Rekrutacja trwa od grudnia 2019 roku.

Warunki rozpoczęcia pobytu w hostelu, a tym samym uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie spełnienia tych wymagań:

 • ukończone 18 lat – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • pochodzenie z obszaru województwa świętokrzyskiego, osoby które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu
  przepisów Kodeksu Cywilnego – oświadczenie;
 • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – oświadczenie;
 • ukończona terapia podstawowa leczenia uzależnień oraz stwierdzono, że nie jest wymagane podjęcie terapii w warunkach oddziału zamkniętego – zaświadczenie lub wypis;
 • co najmniej miesięczna abstynencja – oświadczenie; wymagana jest trzeźwość – brak trzeźwości lub zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia;
 • stan zdrowia pozwalający na wielomiesięczny pobyt w hostelu –zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry
 • zobowiązanie do przestrzegania regulaminu hostelu – oświadczenie;

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy Hostelu

Kierownik: terapeuta mgr Iwona Kasztan

DANE TELEADRESOWE

Adres, telefon

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach
Mielczarskiego 45,
25-709 Kielce,
Telefon: +48 690-987-788
Email:hostelkielce@nadziejarodzinie.org.pl

Skip to content