Nazwa projektu: „Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych” nazwa własna „Reintegracja społeczna osób używających szkodliwie  i uzależnionych  od substancji psychoaktywnych”. nr umowy 5/N/2019,  projekt został dofinansowany ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego.

Okres realizacji 17.06.2019-31.10.2019 r.

Projekt skierowany jest do pacjentów Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. W ramach projektu planujemy rozszerzenie oferty terapeutycznej zmierzającej do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych poprzez zorganizowanie wyjazdu integracyjnego z członkami rodzin oraz przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego. Readaptacja społeczna ma na celu przygotowanie ich do odpowiedzialnego życia  w społeczeństwie, w rodzinie, nauczenie wartościowego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, a także kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa i potępienia przez nie.

Z uwagi na wiek pacjentów szczególnie ważne wydaje się, by w procesie readaptacji społeczno-zawodowej uwzględnić kontekst rodzinny. Pacjent ma się uczyć wspólnego bycia z najbliższymi na trzeźwo, rozwijać umiejętności komunikacyjne z członkami rodziny, rodzina powinna rozumieć terapię i towarzyszyć całemu procesowi, umiejętnie wspierać w terapii.  A to najlepiej da się osiągnąć przez wspólne spędzanie czasu. Rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak wielki wpływ mają na swoje dzieci.