Nazwa projektu: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” nr umowy: W/UWB/596/EPP/184/UM/673/2018 współfinansowany przez URZĄD MIASTA KIELCE


Okres realizacji 04.02.2018-31.10.2018
Projekt skierowany jest do osób przebywających w Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, mieszczącego się przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 w Kielcach. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków readaptacji dla osób uzależnionych, które znajdują się w zaawansowanym stadium terapii lub ją ukończyły. Projekt ma na celu pomoc i wsparcie osobom, które kończą lub ukończyły proces terapii. Założeniem projektu jest podtrzymywanie nabytych w czasie leczenia umiejętności ważnych dla trzeźwego życia, konfrontacji planu zdrowienia z rzeczywistością i zapobieganie powrotowi do nałogu. Pacjenci, mimo, że zakończyli leczenie nadal borykają się z chorobą uzależnienia, przeżywają głody i nawroty. Mimo, że są bardziej świadomi swojej choroby niż
przed terapią, nadal mogą ulegać jej mechanizm