Nazwa projektu: „Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych” – nr umowy 40/A/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r.

Wszelkie działania podejmowane w ramach niniejszego projektu, zorientowane będą wokół osadzonych  z problemem uzależnienia od alkoholu. Grupa odbiorców przewidywanych oddziaływań z zakresu pomocy terapeutycznej, będzie składała się osób przebywających w Areszcie Śledczym w Kielcach. Należy podkreślić, iż zasadniczym celem jest wsparcie oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby. Nie bez znaczenia jest także motywacja do pracy nad zmianą aktualnej sytuacji życiowej, związanej z uzależnieniem od alkoholu.