Nazwa projektu: „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych” nr umowy 28/PS/19,  projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Okres realizacji 01.04.2019-31.10.2019 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom  osób zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osadzonych  przebywających w jednostkach penitencjarnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, niejednokrotnie bez wykształcenia i doświadczenia; skazanych kobiet-niejednokrotnie ofiar przemocy, osób długotrwale bezrobotnych, w tym także byli skazanych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia – Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie proponuje Program: „Stop wykluczeniu- przyszłość w moich rękach”.