W okresie od 10.05.2021 do 31.10.2021 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt:

„REALIZOWANIE PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROCES TERAPEUTYCZNY I REHABILITACYJNY OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”.

Projekt ten skierowany jest do min. 12 osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy, które zakończyły terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkający obecnie na terenie Kielc. Głównym jego celem jest pomoc i wsparcie osób, które kończą lub ukończyły proces terapii oraz członków ich rodzin i partnerów poprzez kształtowanie pozytywnych relacji, pogłębienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

Realizacja celu nastąpi poprzez zorganizowanie dwóch form programów grupowych spotkań: stacjonarnych grupy neofitów na terenie poradni prowadzonych przez  Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach oraz spotkań grupy w terenie. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci psychoterapii indywidualnej, organizowanej według jej potrzeb po ocenie terapeuty uzależnień. Dzięki tym działaniom nabędą umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, poszerzą wiedzę na temat właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.

Projekt został współfinansowany ze środków Miasta Kielce 2021 r.