Ważne wydarzenia... Kim jesteśmy? Przyjdź, napisz, zadzwoń! Strona Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" Bezpieczne Świętokrzyskie - Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze! Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

STRONA GŁÓWNA

STRUKTURA NZOZ "NADZIEJA RODZINIE":

PORADNIE:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

 

OŚRODKI STACJONARNE:

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych w Pałęgach

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

PUNKT KONSULTACYJNY HIV/AIDS
(Instytucja dotująca: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl)

GRUPA:
GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
 

ANONIMOWI NARKOMANI
 

GRUPA WSPARCIA DLA NEOFITÓW

PROJEKTY:
CANDIS
 
 

 PERSONEL
noty biograficznePERSONEL (w podziale na kwalifikacje):

LEKARZE – PSYCHIATRZY

PSYCHOLODZY

SPECJALIŚCI I INSTRUKTORZY TERAPII UZALEŻNIEŃ

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI

Systemowa Terapia Rodzin

PEDAGODZY

PIELĘGNIARKI

SUPERWIZORZY

 


alkohol  depresja
lęk
narkotyki
alkohol/narkotyki
w rodzinie
kryzys małżeński
/rodzinny
 


 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach

 

* W czym możemy Ci pomóc?

* Jak leczymy?

* Filozofia

* Personel

* Regulamin porządkowy

* Kontrakt

* Informacje dla rodziców

Z dniem 01.02.2010 roku z powodu niskiego kontraktu z NFZ Oddział Dzienny dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych zawiesza swą działalność do odwołania.

 


Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach
działa od dnia 1 marca 2006 r przy NZOZ „Nadzieja Rodzinie”. Oficjalne otwarcie oddziału nastąpiło w czerwcu 2006 r. Kadra terapeutów składa się z lekarza psychiatry, psychologów i pedagogów.

Oddział usytuowany jest, wraz z Poradnią Uzależnień Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, przy ul. Karczówkowskiej 36 na I piętrze. Do dyspozycji personelu i pacjentów pozostaje 6 pomieszczeń, w tym dwa gabinety do terapii indywidualnej i dwa do grupowych zajęć terapeutycznych. W pozostałych pomieszczeniach urządzono świetlicę i kuchenkę dla pacjentów.

Oddział Dzienny współpracuje z innymi ośrodkami leczenia uzależnień w województwie świętokrzyskim, między innymi z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”, prowadzonego przez Klasztor Franciszkanów w Chęcinach oraz z Aresztem Śledczym w Kielcach, Działem Terapeutycznym dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Psychotropowych, z Kuratorem Okręgowy d.s. Nieletnich, Sąd Rejonowy w Kielcach oraz z Klubami ,,Wolna Strefa”.

Praca terapeutów podlega superwizji z superwizorem terapii uzależnień rekomendowanym przez Krajowe Biuro d.s. Narkomanii.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Oddział został stworzony z myślą o młodzieży uzależnionej od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych (min. kanabinoli, amfetaminy, opioidów, leków, alkoholu: ICD X F11-F16, F18-F19)

Podstawą przyjęcia do Oddziału jest skierowanie lekarskie, które po konsultacji można uzyskać od lekarzy pracujących w tutejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Młodzież przyjmowana jest na podstawie skierowania oraz :decyzji terapeuty i lekarza poradni uzależnień lub PZP.

Ponadto, istnieje możliwość przyjęcia pacjenta na podstawie:
- wyroku sądu orzekającego
- decyzji kuratora.

Oddział dysponuje 10 miejscami dla pacjentów. Do oddziału, pacjenci przyjmowani są w systemie rotacyjnym. Nie ma sztywnych granic wiekowych warunkujących przyjęcie na oddział.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od 13:00 do 19:00.

 

Powrót do spisu

__________________________________


JAK LECZYMY?

Program trwa 6 miesięcy ( 26 tygodni ). Jest on podzielony na 3 etapy. Pierwszy etap trwa 4 tygodnie. Na drugi, zasadniczy etap przewidziano 18 tygodni. Trzeci, ostatni etap terapii trwa 4 tygodnie.

Na I etapie terapii pacjenci konfrontują się z problemem, piszą własną autodiagnozę oraz nabywają podstawowych wiadomości na temat narkomanii.

Na II etapie terapii pacjenci zapoznają się z destrukcyjnym wpływem zażywania narkotyków na różne sfery ich życia oraz z bezsilnością wobec narkotyków.

Na III etapie terapii pacjenci zapoznają się z tematyką nawrotów w uzależnieniach, uczą się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze świadczące o nawrocie choroby oraz jak sobie radzić z nimi. Opracowują plan dalszego zdrowienia.

Grupy terapeutyczne ( zadaniowe ) mają charakter otwarty. Jedyną grupą zamkniętą są zajęcia warsztatowe.

Metody i techniki oddziaływań.

I. Metody.

1. Oddziaływania specjalistyczne (psychoterapia uzależnień ).
a/ metody indywidualne (Osobisty Plan Terapii tzw. OPT, praca własna pacjenta, psychoterapia indywidualna, konsultacja z psychologiem i terapeutą ),
b/ metody grupowe (grupa zadaniowa, zajęcia warsztatowe, wykłady, terapia
rodzinna , społeczność terapeutyczna).
2. Oddziaływania (wychowawcze, praca na rzecz oddziału i społeczności terapeutycznej, nauczanie, k-o, zajęcia sportowe.
3. Inne oddziaływania wspomagające terapię uzależnień (ergoterapia, Meetingi AN
i AA, spotkania z wolontariuszami ).


II. Techniki

- wypełnianie ankiet do autodiagnozy (pacjenci, rodzina)
- pisanie prac wynikających z OPT,
- czytanie książek wskazanych przez terapeutę
- prowadzenie Dzienniczka Uczuć,
- rozmowa motywująca,
- rozmowa odreagowująca,
- dyskusja,
- „burza mózgów”,
- konfrontacja z problemem,
- trening
- relaksacja
- psychorysunek


LECZENIE METODĄ SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ (TC)

W terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych społeczność terapeutyczna została wprowadzona jako metoda leczenia od lat 70-tych. (w Polsce o 1978 roku w Głoskowie).

Metoda społeczności terapeutycznej polega na celowym użyciu społeczności jako podstawowej metody służącej społecznej i psychologicznej zmianie jednostki.
Społeczność (składająca się z personelu i pacjentów) jest najważniejszym nauczycielem
i terapeutą.
Celem terapii w aspekcie psychologicznym jest przyjęcie przez jednostkę nowej tożsamości poprzez zmianę negatywnych wzorów zachowań, myślenia, odczuwania, które predysponują do brania narkotyków
W sferze funkcjonowania społecznego kładzie się nacisk na rozwijanie odpowiedzialności
i stylu życia wolnego od narkotyków.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY TC

· W społeczności terapeutycznej podkreśla się wagę tego kto jest kim na tu i teraz
w przeciwieństwie do tego kim się było w przeszłości.
· Struktura społeczności ma charakter hierarchiczny: pozycja zależy od czasu pobytu
i postępów w przyjmowaniu odpowiedzialnych ról. O awansie decydują wszyscy członkowie TC.
· Informacja zwrotna jest podstawowym i pierwotnym źródłem informacji
oraz wsparcia dla jednostki w procesie indywidualnej zmiany.
· Modelowanie: każdy członek społeczności powinien stanowić przykład jak można
się zmieniać.
· Zasad samopomocy w TC: jednostka jest odpowiedzialna za proces swojej zmiany,
a równocześnie zmieniając siebie przyczynia się do zmiany innych.
· Uczenie nowych zachowań, zmiana stylu życia, przyjęcie nowej tożsamości następuje poprzez uczestnictwo w różnorodnych rolach.
· Zmiana stymulowana przez rozbudowany system nagradzania i karania.
· TC wprowadza określony porządek w pełne chaosu życie osób uzależnionych.
· Wspiera i buduje poczucie bezpieczeństwa.
· Ułatwia jasną komunikację.
Zapobiega próbom manipulacji (poprzez element zaskoczenia wg zasady: „daj klientowi to, czego on potrzebuje ale w sposób i w czasie kiedy on się tego nie spodziewa”).
 

Powrót do spisu

__________________________________


FILOZOFIA

Nasza placówka kontynuuje tradycje pracy z osobami uzależnionymi poprzez stworzenie społeczności terapeutycznej. W Stanach Zjednoczonych (Santa Monica - Kalifornia) w 1958r powstała pierwsza wspólnota ludzi uzależnionych. Założył ją były alkoholik Charles Dederich opierając się na bazie teorii i praktyki ruchu Anonimowych Alkoholików. Tak powstał SYNANON. Później według powyższego wzoru w 1963 roku powstaje kolejna społeczność lecząca ludzi uzależnionych - DAYTOP Village. Jeden z pacjentów przebywających w DAYTOPIE napisał tekst, który stał się (po niewielkich modyfikacjach) filozofią najpierw tamtejszych pacjentów, a z czasem tekst ten trafił do innych ośrodków. Słowa te okazały się mieć niezwykłą siłę:
 

FILOZOFIA DAYTOP
''Jestem Tutaj ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie.
Tak długo będę uciekał dopóki nie odważę się zobaczyć
siebie w oczach innych.
Tak długo będę cierpiał i bał się dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami.
Jeżeli nie zaufam innym będę sam.
Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle.
Tylko tutaj nie musze być gigantem z moich marzeń czy karłem z moich strachów.
W tym domu jestem cząstką społeczności dzieląc z moimi rówieśnikami cele i codzienny trud.
Zapuszczając tu korzenie mogę
rozwijać się i tworzyć nie będąc już dłużej samotnym.
Pomagając innym mogę też odnaleźć siebie.''

 

Powrót do spisu

__________________________________

 

Personel Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

1. Barbara Rawa – Kupis - lekarz psychiatra
2. Katarzyna Karniej - psycholog
3. Monika Kozieł – Młynarczyk – pedagog
4. Konrad Leksa - lekarz psychiatra
5. Iwona Mazur – specjalista terapii uzależnień
6. Monika Noga - lekarz psychiatra
7. Aneta Pietrzyk – kierownik Oddziału, psycholog, specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzin
8. Barbara Zabielska, psycholog, specjalista terapii uzależnień
 

Powrót do spisu

__________________________________

 

Regulamin porządkowy
NA ODDZIALE OBOWIĄZUJE PONIŻSZY REGULAMIN PORZĄDKOWY

1. Pacjenci i terapeuci tworzą społeczność terapeutyczną.
2. Pacjenci zobowiązują się do zachowania całkowitej abstynencji od substancji psychoaktywnych.
3. Pacjenci zobowiązują się do zachowanie abstynencji seksualnej między członkami społeczności.
4. Obowiązuje całkowity zakaz agresji.
5. Zebrania społeczności odbywają się 2 x w tygodniu. W razie potrzeby mogą być zwołane na wniosek któregoś z członków uczestniczących
w społeczności, za zgodą terapeuty (społeczność interwencyjna).
6. Wszyscy mówimy sobie po imieniu.
7. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku.
8. Posiłki spożywamy o określonych godzinach, między 15 a 16.30.
9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia podczas pobytu i zajęć w oddziale.
10. Do zadań społeczności należy dbanie o sprzęt oddziału.
11. Pacjentów obowiązuje punktualność.
12. Każdego pacjenta obowiązuje ustalony plan dnia.
13. Terapeuta prowadzący ma prawo veta wobec decyzji społeczności.
14. Neofici oddziału mają prawo do uczestniczenia w życiu społeczności, pod warunkiem utrzymywania regularnego kontaktu ze społecznością.


Powrót do spisu
__________________________________


Kontrakt
Każdy pacjent przyjmowany na oddział podpisuje kontrakt terapeutyczny o następującej treści:

KONTRAKT

Podejmując terapię przyjmuję całkowitą odpowiedzialność za siebie i swoje zdrowienie, zobowiązuję się do spełnienia następujących warunków kontraktu:

1. zachowanie całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych
2. punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaleconych przez personel zajęciach, przestrzegania innych punktów porządku dnia oraz zasad społeczności terapeutycznej
3. odbycia wizyt u lekarza w oddziale w uzgodnionych terminach
4. zgłaszania się w uzgodnionych terminach na spotkania z terapeutą, w celu omówienia postępów w terapii, planu dalszego zdrowienia
5. poddania się testom na obecność narkotyków w trakcie pobytu na oddziale
6. zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób, przywłaszczania cudzego mienia , niszczenia mienia, itp.
7. postępowania według podstawowych zasad bezpieczeństwa
8. zachowania w tajemnicy spraw przedstawianych i omawianych w czasie spotkań grupowych
9. zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w systemie komputerowym oddziału
10. zgadzam się na kontakt ze mną w okresie 3 lat po zakończeniu
lub przerwaniu terapii
11. wskazuję następujące osoby/instytucje z którymi można kontaktować się w sprawach mojego leczenia i przez okres 3 lat po jego zakończeniu lub przerwaniu
 

Powrót do spisu
__________________________________

Informacje dla rodziców

Są sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie:

· Oddala się od ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko
· Wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie
· Ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje
· Jest niecierpliwe, rozdrażnione
· Jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach
· Znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie
· Wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem
· Ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu
· Kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, powinny być zalegalizowane
· Ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu
· Ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar
· W jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia
· Z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty

Co robić, gdy okaże się, że chodzi o narkotyki

· Gdy masz pewność, że chodzi o narkotyki – zacznij działać, bo problem sam się nie rozwiąże.
· Nie działaj pod wpływem emocji, nie rozpoczynaj rozmowy, gdy dziecko jest odurzone.
· Wysłuchaj co ma do powiedzenia na swoją obronę, ale nie daj się zwieść łatwym tłumaczeniom.
· Nie ufaj zapewnieniom, że znaleziony w jego pokoju narkotyk należy do kolegi.
· Nie daj się przekonać, ze teraz taka moda i wszyscy biorą narkotyki.
· Nie uważaj za mniejsze zło, jeżeli mówi, że to „tylko trawka”.
· Nie obwiniaj się, kiedy mówi, że bierze z powodu kłopotów rodzinnych.
· Jeśli stwierdzisz, że dziecko ma już problem z powodu narkotyków, skorzystaj z pomocy specjalistów.
· Zdobądź adresy poradni lub specjalistów w zakresie uzależnień, którzy pomogą Tobie
i dziecku poradzić sobie z problemem.
· Jeśli dziecko podejmie terapie, będzie potrzebowało od was dużo cierpliwości, zrozumienia i wsparcia.

Testy do wykrywania narkotyków w moczu

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki a wyczerpałeś już inne sposoby, by zdiagnozować sytuacje – możesz sprawdzić to za pomocą testu. W wielu aptekach dostępne są testy, które wykrywają narkotyki w moczu na obecność m. in. amfetaminy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu). Istnieje możliwość zakupu testu również w naszej poradni.
 

Zanim kupisz i zrobisz test powinieneś wiedzieć:

· Ile czasu upłynęło od ewentualnego zażycia narkotyku
· Czy to na pewno mocz osoby badanej
· Dobrze także wiedzieć, jaki narkotyk może wchodzić w grę

Kiedy test może być przydatny?

· Gdy dziecko zaprzecza, a masz podstawy sadzić, że jednak zażywa narkotyki
· Gdy dziecko przestało używać narkotyków – dla kontroli utrzymania abstynencji

Na jakie pytania odpowie test?

· Czy dziecko zażyło dany narkotyk

Na jakie pytania nie odpowie test?


· Czy ktoś jest uzależniony
· Jak często bierze
· Jak dużo zażył

Co warto przeczytać

· Ralph I. Lopez „Twój nastolatek – zdrowie i dobre samopoczucie”
· Ruth Maxwell „Dzieci, Alkohol, Narkotyki”
· T. Dimoff, S. Carper „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”
· Melanie McFadyen „Narkotyki wiedzieć więcej”
 

Powrót do spisu
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 2008

Projekt: URStudio; Fot. K.Bielecka